Nákupní taška

Nemáte žádné položky v nákupním košíku

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Produkty prodávané na www.originalmarines.com  (dále jen „webová stránka“) prodává a vyrábí společnost FiloBlu S.r.l. se sídlem Via Caltana, 116/C – 30030 Santa Maria di Sala (VE), registrovaná u obchodní komory v Venice Rovigo Delta Lagunare (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, C.C.I.A.A.) pod hospodářským a správním indexem č. 354686 v rejstříku obchodních společností podle italského daňového zákona a zákona o DPH č. 04274870288.

Oddělení péče o zákazníky FiloBlu je k dispozici pro všechny dotazy ohledně objednávek, dodávek a nákupu obecně:

E-mail: customercare@originalmarines.com 

Tel: +39 041/8380020
Provozní doba: 9:00 – 18:00

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

1. Přijetí Obecných Podmínek Prodeje a uzavření smlouvy

1.1 Smlouva sjednaná mezi FiloBlu S.r.l. (dále jen „FiloBlu“) a Klientem (tj. stranou nebo jednotlivcem provádějícími nákup na webových stránkách, který se netýká jejich komerční, obchodní nebo profesionální činnosti) bude uzavřena přijetím objednávky společností FiloBlu, včetně částečného přijetí. Pokud nebude objednávka přijata, bude o tom FiloBlu v každém případě Klienta urychleně informovat. 

1.2 Objednávkou za použití některé z dostupných metod podle formuláře objednávky na webových stránkách (dále jen „objednávka“) Klient potvrzuje, že si prostudoval informace poskytnuté během nákupního postupu a potvrzuje plné přijetí těchto obecných podmínek (dále jen „Podmínky“).

1.3 Tyto Podmínky lze vytisknout nebo uložit na trvanlivém nosiči v souladu s ustanoveními čl. 12 italského právního předpisu č. 70/2003 a čl. 51 italského právního předpisu č. 206/2005 ve znění italského právního předpisu č. 21/2014.

2. Způsob nákupu

2.1 Na webové stránce FiloBlu se zobrazí v době objednávky pouze produkty nabízené k prodeji společností FiloBlu, které jsou popsané na příslušných informačních stránkách. 

2.2 Je však třeba si uvědomit, že obrázky doprovázející informace ohledně produktu slouží pouze pro informační účely, nemusí plně odpovídat vlastnostem produktu a mohou se odlišovat např. barvou a velikostí (v některých případech v důsledku prohlížeče a obrazovky používaných k zobrazení Webové stránky a prohlížení obrázků).

2.3 Pro zadání objednávky musí Klient vyplnit kompletně příslušný formulář na Webové stránce a odeslat jej po pečlivém prostudování Podmínek a vlastností produktu a/nebo produktů, které chce Klient zakoupit. Klient může v případě potřeby rovněž požádat společnost FiloBlu o zaslání daňového dokladu k nákupu podle čl. 22 italského právního předpisu č. 633/1972.

2.4 Řádné přijetí objednávky potvrdí FiloBlu odpovědí na e-mailovou adresu uvedenou Klientem. Zmíněné potvrzení bude obsahovat souhrn nákupních podmínek v souladu s platnými předpisy a podrobnosti uvedené Klientem na objednávce, aby si je mohl Klient zkontrolovat a provést bez prodlení nezbytné opravy.

3. Ceny a platební metody

3.1 Ceny na Webové stránce jsou uvedené včetně daní DPH. Veškeré náklady na dopravu nebo platby budou sděleny Klientovi prostřednictvím Webové stránky či těchto Podmínek.

3.2 Přijímáme následující platební metody:

(i) PayPal

Klienti mohou provést platbu prostřednictvím PayPal za použití konkrétní metody v ní uvedené.

(ii) Kreditní karta

Při nákupu produktů pomocí kreditní karty lze transakci provést prostřednictvím zabezpečeného serveru PayPal či jiného serveru vybraného společností FiloBlu.

FiloBlu nebude mít za žádných okolností v žádné fázi transakce přístup k údajům na kreditní kartě Klienta, které se odešlou zabezpečeným připojením přímo bankovnímu ústavu, který transakci zpracovává. O zmíněných údajích si nebude společnost FiloBlu uchovávat záznamy, proto nebude v žádném případě odpovědná za podvodné a neoprávněné zneužití kreditních karet třetími stranami v době platby.

(iii) Bankovní převod

Pouze u objednávek z evropských zemí. V případě koupě bankovním převodem může Klient vyhledat údaje o bankovním spojení. Zboží bude odesláno pouze po skutečném přijetí platby.

4. Dodávka produktů a související poplatky

4.1 Zakoupené produkty budou doručeny na adresu uvedenou Klientem v objednávce do 24–48 hodin od přijetí objednávky společností FiloBlu, a to za náklady uvedené na Webové stránce před objednáním. U dodávek mimo území Itálie se mohou náklady na dodání a lhůty dodávek měnit.

4.2 S odkazem na požadavky na dodávky do zemí mimo Evropskou unii zaplatí příjemce dovozní clo. Proto se doporučuje, aby Klient nejprve kontaktoval celní úřad dané země a ověřil si náklady a omezení u dováženého zboží.

4.3 Dodací lhůty uvedené společností FiloBlu jsou pouze přibližné a případné prodlení či dodávka provedená rozdělením zásilky neopravňují Klienta k jejímu odmítnutí nebo požadavku o kompenzaci či náhradu.

4.4 Při doručení je třeba, aby si Klient zkontroloval:  

 • že počet dodaných balíků odpovídá počtu uvedenému na dodacím listu.
 • že není obal porušen, poškozen, mokrý nebo znečištěný, včetně materiálu použitého k utěsnění (lepicí páska nebo kovové stahovací pásky).

Poškození obalu a/nebo produktu, popř. nesouhlas v počtu balíků nebo údajů musí být okamžitě nahlášeny s uvedením povahy problému na dodacím listu produktu, který se vrátí dopravci.

Jakékoli problémy ohledně fyzické neporušenosti, shody či kompletnosti obdrženého zboží musí být nahlášeny do 7 dnů od dodání v souladu s postupy uvedenými v tomto dokumentu.

5. Právo na odstoupení

5.1 Podle čl. 52 italského právního předpisu č. 206/2005 ve znění italského právního předpisu č. 21/2014 může z jakéhokoli důvodu Klient odstoupit od podmínek, a tudíž i od kupní smlouvy, aniž by musel podat vysvětlení a zaplatit pokutu, a to do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí produktů.  

5.2 Pro uplatnění práva na odstoupení uvedeného v předchozím odstavci zašle Klient společnosti FiloBlu vyrozumění v uvedeném časovém limitu na následující e-mailovou adresu customercare@originalmarines.com, popř. prostřednictvím formuláře uvedeného pro tento účel na Webové stránce.

5.3 V případě odstoupení Klient vrátí na vlastní náklady produkty společnosti FiloBlu do 14 (čtrnácti) dnů od zmíněného odstoupení na následující adresu:

FiloBlu c/o SNATT LOGISTICA SPA
Via Kennedy 12/B
42040 CAMPEGINE (RE)
Italy

Zboží musí být vráceno neporušené, kompletní ve všech svých částech a v originálním balení (obálky a obaly) za dobu, kdy bylo v držení, a používáno pouze po dobu nezbytně nutnou pro stanovení a ověření jeho stavu, funkcí a velikosti podle zásad řádné péče nesmí vykazovat známky opotřebení nebo znečištění a musí odpovídat následujícím podmínkám:

 • právo na odstoupení lze uplatnit na zakoupené produkty jako celek; není možné vrátit pouze část zakoupeného produktu (např. příslušenství, doplňkové prvky atd.);
 • při odstoupení musí být produkt kompletní a vrácen v originálním balení, kompletní ve všech svých částech (včetně obalu a veškeré dokumentace a příslušenství: štítky, karty, etikety, těsnění atd.);
 • náklady na dopravu (a veškerá případná cla) vzniklé při vrácení zboží ponese výhradně Klient.  
 • do doby vystavení potvrzení o přijetí zboží skladem FiloBlu nese odpovědnost za přepravu výhradně Klient;
 • pokud dojde při přepravě k poškození zboží, FiloBlu na to upozorní Klienta, aby mohl urychleně uplatnit reklamaci u přepravce, kterého použil, a získat příslušnou kompenzaci; produkt pak bude k dispozici Klientovi a žádost o ukončení bude současně zrušena;  
 • FiloBlu nebude v žádném případě odpovědná za poškození, odcizení nebo ztrátu během nebo v důsledku přepravy za účelem vrácení zboží.

5.4 FiloBlu zajistí odškodnění Klienta v plné částce do 14 (čtrnácti) dnů od data odstoupení převodem debetní částky s použitím stejné platební metody, jakou Klient použil v původní transakci, pokud není dohodnuto jinak. V žádném případě Klient neponese vzniklé náklady jako důsledek zmíněného odškodnění. FiloBlu může zadržet odškodnění do přijetí vráceného zboží nebo do doby, kdy může Klient prokázat, že bylo zboží řádně vyexpedováno, cokoli nastane dříve.

5.5 Klient v každém případě pozbude práva na odstoupení, pokud FiloBlu zjistí následující:

 • že vrácený produkt a/nebo jeho příslušenství a/nebo jeho obal nejsou neporušené;
 • že je produkt bez vnějšího obalu a/nebo bez původního vnitřního obalu;
 • že u produktu chybí některé nedílné součásti a/nebo příslušenství (např. uchycení, svorky, spony atd.).

Pokud dojde ke ztrátě práva na odstoupení, FiloBlu zajistí vrácení zakoupeného produktu odesílateli, kterému vyúčtuje náklady na přepravu, a v případě, že již bylo poskytnuto odškodnění, i cenu výrobku.

6. Záruky

6.1 Všechny produkty prodávané společností FiloBlu mají záruku 24 (dvacet čtyři) měsíců na nedostatky podle kapitoly III italského právního předpisu č. 206/2005. Pro uplatnění pozdější záruční reklamace musí Klient uschovat fakturu nebo potvrzení o platbě spolu s dodacím listem.

6.2 Záruka na nedostatky platí za předpokladu, že byl předmětný produkt používán řádným způsobem, v souladu se zamýšleným použitím a pokyny k užívání zaslanými společně s produktem.

6.3 Pokud není společnost FiloBlu z jakéhokoli důvodu schopná Klientovi v rámci záruky produkt poskytnout (opravený či náhradní) nebo je-li oprava či náhrada značně obtížná vzhledem k hodnotě produktu, FiloBlu může uplatnit odpovídající slevu z uhrazené ceny, popř. vrátit zaplacenou částku v plné výši a ukončit smlouvu.

6.4 Pokud plnění záruky vyžaduje vrácení produktu, musí jej Klient vrátit v původním balení, kompletní ve všech částech (včetně obalu, dokumentace a příslušenství).

7. Reklamace a žádosti o informace

7.1 Reklamace nebo žádosti o informace můžete společnosti FiloBlu zasílat na:

E-mail: customercare@originalmarines.com / Tel: +39 041/8380020

8. Utajení

8.1 Osobní údaje shromážděné při zadání objednávky použije společnost FiloBlu výhradně pro účely splnění expresních požadavků Klienta podle italského právního předpisu č. 196/2003 a podle prohlášení o utajení dat zobrazeného na této Webové stránce. Jakékoli jiné využití zmíněných údajů je možné pouze s výslovným souhlasem Klienta.

9. Platné zákony

9.1 Prodejní smlouva uvedená v těchto Podmínkách a její plnění se bude řídit italskými zákony. Naplatí žádné protichůdné právní normy ani dohoda OSN o smlouvách při mezinárodním prodeji zboží. Případné spory budou předány soudní pravomoci v místě bydliště Klienta.

This website uses its own cookies to improve your web experience and third-party ones to send you promotional messages according to your interests. In order to have further information and to modify cookies settings, please click here. If you click on “OK” and continue your web experience, you accept the use of cookies.